For students

It is an constant call for interested students or post-doc's to apply for an position, for future details please ask.

Please do not hesitate to contact.

Prof. Marek Sikorski (sikorski@amu.edu.pl) tel. (+48) 61 8291593


Previous PhD Project Titles

dr Mateusz Gierszewski 2015r. UAM
„Spektroskopia i fotofizyka pochodnych 5-dezaalloksazyny. Ujęcie eksperymentalne i teoretyczne”

dr Magda Bruszyńska 2011r. UAM
„Fototautomeria alloksazyn”

dr Małgorzata Insińska-Rak 2010r. UAM
„Pochodne ryboflawiny jako fotosensybilizatory tlenu singletowego”

dr Maria Gawriołek 2010r. UMP
„Trwałość barwy i luminescencji wybranych materiałów protetycznych w warunkach in vitro”


Previous M. Sc. Project Titles

 1. Agnieszka Kreczmer 2021r.
  Spektroskopowe i fotofizyczne właściwości chlorku 1,10-etylideno-7,8-dimetoksyizoalloksazyny
 2. Rakhat Alakenova 2021r.
  Spectroscopic and photophysical properties of 1,10-Ethyliden-7,8,-dimethoxy-3 methylisoalloxazinium chloride
 3. Marta Piechocka 2021r.
  Spektroskopowe i fotofizyczne właściwości wybranych flawin o strukturze anionowej
 4. Dharmik Gadhiya 2020r.
  Spectroscopic and photophysical properties of 7-nitro isoalloxazine
 5. Karolina Konsewicz 2020r.
  Fluorogenic pH-responsive probes for protein labelling through Snap-tag
 6. Klaudia Kubisz 2020r.
  Zastosowanie fluorescencji i chemometrii do oceny jakości soków jabłkowych
 7. Barbara Plewa 2020r.
  Badania właściwości fotofizycznych i spektralnych 9-metyloalloksazyny w środowisku wodnym o zmiennym pH
 8. Marlena Rychlica 2019r.
  Badanie równowag kwasowo-zasadowych 7,9-dimetyloalloksazyny
 9. Anna Wychowaniec 2019r.
  Fluorescent molecules for sensing of biochemical analytes
 10. Katarzyna Wodecka 2019r.
  Ratiometric fluorescent probes for iron (II) with potential application in hypoxic cells
 11. Paulina Witkowicz 2019r.
  Flawiny jako sensybilizatory tlenu singletowego
 12. Katarzyna Kubiak 2017r.
  Oznaczanie zawartości barwników w oliwie z oliwek z zastosowaniem metod spektrofotometrycznych
 13. Monika Kurek 2017r.
  Flawiny jako sensybilizatory tlenu singletowego
 14. Angelika Łukowska 2016r.
  Wygaszanie tlenu singletowego
 15. Monika Onyśko 2015r.
  Sensybilizatory tlenu singletowego
 16. Martyna Szeląg 2015r.
  Czynniki wpływające na przebarwienia wybranych materiałów stomatologicznych
 17. Justyna Łęska 2015r.
  Wybrane techniki spektroskopowe w badaniu jakości napojów alkoholowych
 18. Joanna Maćkowiak 2015r.
  Przebarwienia wybranych materiałów protetycznych w warunkach in vitro
 19. Anna Kasperek 2014r.
  Wpływ barwników zawartych w płynach spożywczych na przebarwienia materiałów stomatologicznych
 20. Ewa Pałka 2014r.
  Przebarwienia nowoczesnych materiałów stomatologicznych
 21. Katarzyna Żarek 2014r.
  Zastosowanie metod fluorescencyjnych w badaniach wybranych właściwości olejów roślinnych
 22. Maria Michalak 2013r.
  Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach wybranych właściwości oleju rzepakowego
 23. Daria Baran 2012r.
  Właściwości spektralne i fotofizyczne metylowych pochodnych alloksazyn w roztworach wodnych
 24. Izabela Kowalska 2012r.
  Właściwości spektralne i solwatochromowe pochodnych deazaalloksazyny i N(5)-tlenków alloksazyny
 25. Emilia Grochowska 2012r.
  Badanie właściwości olejów jadalnych z zastosowaniem metod fluorescencyjnych
 26. Julia Bednarska 2011r.
  Spektralne i fotofizyczne właściwości soli hydroksystilbazoliowych podstawionych długimi łańcuchami alkilowymi
 27. Anna Niedziela 2011r.
  Badanie właściwości spektralnych i fotofizycznych pochodnych 5-deaza izo- i alloksazyn
 28. Mateusz Gierszewski 2011r.
  Właściwości spektralne i fotofizyczne halogenków (E)-N-(alkilo-karbonylo-alkoksy)-2’(4’)-hydroksy-4-stilbazoliowych
 29. Paulina Sas 2010r.
  Spektralne i fotofizyczne właściwości wybranych związków izo- i alloksazynowych
 30. Magdalena Taczkowska 2010r.
  Synteza i fotochemiczne właściwości 5-deazaizoalloksazyn i 5-deazaalloksazyn
 31. Łukasz Lesiński 2010r.
  Influence of bleaching agents on color and luminescence of chosen dental materials
 32. Joanna Bębacz 2010r.
  Kremy z filtrami UVA i UVB – wstęp do badań
 33. Anna Pająk 2010r.
  Spektralne i fotofizyczne właściwości (E)-4’-hydroksy-3’-metoksy-4-stilbazoli i czwartorzędowych soli stilbazoliowych
 34. Milena Julkowska 2010r.
  Przeniesienie protonu w stanie wzbudzonym 8-metylo i 8,9-dimetyloalloksazyny w obecności kwasu octowego
 35. Maciej Cierachowski 2009r.
  Autofluorescencja produktów żywnościowych na przykładzie sera żółtego
 36. Izabella Bekierow 2009r.
  Autofluorescencja produktów żywnościowych na przykładzie kaszek dla dzieci
 37. Ewa Matkowska 2009r.
  Przeniesienie protonu w stanie wzbudzonym 6-metylo i 9-metyloalloksazyny w obecności kwasu octowego
 38. Barbara Wysocka 2008r.
  Spektralne i fotofizyczne właściwości (E)-azastilbenoli i czwar-torzędowych soli azastilbenyliowych
 39. Michał Łudzik 2008r.
  Właściwości spektralne i fotofizyczne pochodnych alloksazyny i N(5)-tlenków alloksazyn
 40. Krzysztof Smykaj 2008r.
  Analiza porównawcza kawy i jej napojów
 41. Aleksandra Baliya 2008r.
  Wpływ barwników zawartych w napojach spożywczych na zmianę barwy materiałów stomatologicznych. Właściwości spektralne azastilbenoli w roztworze i po osadzeniu na celulozę
 42. Anna Kruzińska 2007r.
  Luminescence methods in analysis of beer and its components.
  Metody luminescencyjne w badaniach piwa i jego składników.
 43. Małgorzata Latosi 2007r.
  Fluorescence as a way of selection in the study of edible oil and its components.
  Fluorescencja jako metoda wyboru w badaniach oleju i jego składników.
 44. Magdalena Mazurkiewicz 2007r.
  Spectral and photophysical study of vegetable oil and its components.
  Spektralne i fotofizyczne badania oleju roślinnego i jego składników.
 45. Mirella Sieczkowska 2007r.
  Spectral and photophysical properties of Lumichrome in aqueous solutions.
  Właściwości spektralne i fotofizyczne lumichromu w roztworach wodnych.
 46. Katarzyna Smolarek 2007r.
  New method of 5-methyl-2'deoxycytidine determination.
  Nowa metoda oznaczania 5-metylo-2'deoksycytydyny.
 47. Natalia Kruszewska-Grochalska 2006r.
  Spectra and photophysical properties of alloxazines in solutions
  Spektralne i fotofizyczne właściwości alloksazyn w roztworach
 48. Kinga Kruk 2006 r.
  Fluorescence methods in investigation of selected properties of vegetable oils.
  Zastosowanie metod fluorescencyjnych w badaniach wybranych właściwości olejów roślinnych.
 49. Joanna Pawlaczyk 2006 r.
  Spectroscopic methods in determination of the light induced changes in beer properties.
  Wykorzystanie metod spektroskopowych do określania zmian właściwości piwa wywołanych działaniem światła i upływem czasu.
 50. Karolina Kalarus 2005 r.
  Spectroscopic methods in analysis of vegetable oils.
  Wykorzystanie metod spaktroskopowych w analizie olei roślinnych.
 51. Małgorzata Grochola 2005 r.
  Light-induced changes in the properties of beer.
  Zmiany właściwości piwa wywołane działaniem światła.
 52. Rita Majewska 2005 r.
  Singlet oxygen sensibilizers.
  Sensybilizatory tlenu singletowego.

 

 

Copyright © Applied Photochemistry Lab, All rights reserved.
designed by marcello